نمونه سوال و تکالیف
 
گروه بندی

تکالیف هفته آخر آذر ماه شش یک
آپلود شده توسط: معلم راهنما در تاریخ 1394/10/02
فایل پیوست شده: تکالیف 6.1.pdf حجم فایل: 246/72 کیلو بایت
تکالیف هفته آخر آذر ماه شش دو
آپلود شده توسط: معلم راهنما در تاریخ 1394/10/02
فایل پیوست شده: تکالیف 6.2.pdf حجم فایل: 245/98 کیلو بایت
تکالیف هفته آخر آذر ماه هفت یک
آپلود شده توسط: معلم راهنما در تاریخ 1394/10/02
فایل پیوست شده: تکالیف 7.1.pdf حجم فایل: 342/08 کیلو بایت
تکالیف هفته آخر آذر ماه هفت دو
آپلود شده توسط: معلم راهنما در تاریخ 1394/10/02
فایل پیوست شده: تکالیف 7.2.pdf حجم فایل: 246/74 کیلو بایت
تکالیف هفته آخر آذر ماه هشت یک
آپلود شده توسط: معلم راهنما در تاریخ 1394/10/02
فایل پیوست شده: تکالیف 8.1.pdf حجم فایل: 244/43 کیلو بایت
تکالیف هفته آخر آذر ماه هشت دو
آپلود شده توسط: معلم راهنما در تاریخ 1394/10/02
فایل پیوست شده: تکالیف 8.2.pdf حجم فایل: 285/94 کیلو بایت
تکالیف هفته آخر آذر ماه نهم یک
آپلود شده توسط: معلم راهنما در تاریخ 1394/10/02
فایل پیوست شده: تکالیف 9.1.pdf حجم فایل: 239/64 کیلو بایت
تکالیف هفته آخر آذر ماه نهم دو
آپلود شده توسط: معلم راهنما در تاریخ 1394/10/02
فایل پیوست شده: تکالیف 9.2.pdf حجم فایل: 240/06 کیلو بایت
برنامه امتحانات نوبت اول پایه ششم
آپلود شده توسط: معلم راهنما در تاریخ 1394/09/30
فایل پیوست شده: برنامه ی امتحانی نوبت اول پایه ششم.pdf حجم فایل: 392/28 کیلو بایت
برنامه امتحانات نوبت اول پایه هفتم
آپلود شده توسط: معلم راهنما در تاریخ 1394/09/30
فایل پیوست شده: برنامه ی امتحانی نوبت اول پایه هفتم.pdf حجم فایل: 394/28 کیلو بایت
برنامه امتحانات نوبت اول پایه هشتم
آپلود شده توسط: معلم راهنما در تاریخ 1394/09/30
فایل پیوست شده: برنامه ی امتحانی نوبت اول پایه هشتم.pdf حجم فایل: 402/17 کیلو بایت
برنامه امتحانات نوبت اول پایه نهم
آپلود شده توسط: معلم راهنما در تاریخ 1394/09/30
فایل پیوست شده: برنامه ی امتحانی نوبت اول پایه نهم.pdf حجم فایل: 399/53 کیلو بایت
دوره درسی پایه ششم
آپلود شده توسط: معلم راهنما در تاریخ 1394/09/30
فایل پیوست شده: دوره درسی ششم.pdf حجم فایل: 312/50 کیلو بایت
دوره درسی پایه هفتم
آپلود شده توسط: معلم راهنما در تاریخ 1394/09/30
فایل پیوست شده: دوره درسی هفتم.pdf حجم فایل: 291/67 کیلو بایت
دوره درسی پایه هشتم
آپلود شده توسط: معلم راهنما در تاریخ 1394/09/30
فایل پیوست شده: دوره درسی هشتم.pdf حجم فایل: 239/57 کیلو بایت
دوره درسی پایه نهم
آپلود شده توسط: معلم راهنما در تاریخ 1394/09/30
فایل پیوست شده: دوره درسی نهم.pdf حجم فایل: 281/66 کیلو بایت
1
آپلود شده توسط: 1 در تاریخ 1394/07/23
فایل پیوست شده: logo2.png حجم فایل: 16/20 کیلو بایت